Emra të Pejgamberëve, alejhimu's selam dhe të tjerë të përme

 1. Adem
 2. Ejup
 3. Iljas
 4. Davud
 5. Dhul kifli
 6. Harun
 7. Hud
 8. Merjeme
 9. Ibrahim
 10. Idris
 11. Isa
 12. Is’hak
 13. Ismail
 14. Ja’kub
 15. Junus
 16. Llukman
 17. Eljesa
 18. Jusuf
 19. Lut
 20. Muhammed
 21. Musa
 22. Nuh
 23. Salih
 24. Shuajb
 25. Sulejman
 26. Zekeria
 27. Dhulkarnejn
 28. Hidri
 29. Llukman
 30. Uzejr

Me duket qe 28 jane te permendur ne Kuran