Pengesa në lidhje e robit me Zotin e vet

1.Pengesa në lidhjen e robit me Zotin e vet.

‘‘Jo dhe jo!Atë ditë do të jenë të penguar prej (ta shohin)Zotin të tyre’’(Kur’an ,83:15)

2.Me rritjen e punëve të këqija të robit forumohet bindje e gabuar ndaj Krijuesit.

3.Depresion i përhershëm.

‘‘Ndërtesa që ata ndërtuan (e që e shembi Pejgamberi) vazhdimisht do të jetë mllef në zemrat e tyre’’(Kur’an,9:110)

4.Frikë në zemër.

‘‘Ne do mbjellimi frikën në zemrat e atyre që nuk besuna sepse ata Allahut i trillojnë e i mveshin zota të tjerë,pa patur për të kurrfarë fakti’’(Kur’an ,3:151)

5.Jetë me brenga.

‘‘E kush ia kthen shpinën udhëzimit Tim,do të ketë jetë të vështirë’’(Kur’an ,20:124)

6.Zemra të mbylluar dhe të shtangura.

‘‘Dhe zemrat e tyre i bëmë të forta (të shtanguar)’’

7.Vrazhdësi dhe shqetësim.

'‘E sa u përket atyre fytyrave që janë nxirë (u thuhet):‘A edhe pas besimit tuaj u bëtë pabesimtarë?’’

8.Urejtaj ndaj më të mirëve.

9.Ngushtësi në pasuri dhe mungesë e ndihmesës ndaj nevojtarëve.

‘‘Dhe ,sikur ta zbatonin Teuratin,Ungjillin dhe Kur’anin,që u zbritën nga Zoti i tyre ,ata do të kishin furnizim me bollëk nga qielli dhe toka’’(Kur’an,5.66)

10.Hidhërim nga Mëshiruesi,humbej e besimit dhe hapja e dyerve të depresionit dhe destabilizimit shpirtëror.

‘‘Ndaj meritaun zemërim mbi zemërim’’(Kur’an,2:90)

‘‘Por të këqijat që i punuan,zemrat e tyre ua mbuluan’’(Kur’an,83:14)

‘‘E (jehuditë e kohës së Muhammedit )thanë:’‘Zemrat tona janë këllëf!’’(Kur’an ,2:88)

''Aid el-Karni"


“Pasha kohen! Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurtë. Me përjashtim të atyre, Që besuan, Që bënë vepra të mira, Që porositen njeri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës Dhe që këshilluan njeri-tjetrin të jenë të durushëm.”(verset kuranor)