Të rinjtë fillojnë aktin seksual pa mbrojtje

Rezultatet nga studimet më të reja tregojnë se të rinjtë nuk veprojnë siç duhet kur bëhet fjalë për mbrojtjen gjatë marrëdhënieve seksuale.
Më shumë se një e treta e të rinjve (36%) fillojnë marrëdhëniet seksuale pa u mbrojtur, gjë që mund të sjellë deri te sëmundjet seksualisht të transmetueshme ose shtatzënia e paplanifikuar.

Në bazë të një anketimi, më shumë se 35% e të rinjve as nuk diskutojnë me partnerin në lidhje me përdorimin e mjeteve mbrojtëse para aktit seksual, ndërsa një shifër e ngjashme mendon për metodat e mbrojtjes gjatë marrëdhënies seksuale, kurse vetëm 19% drejtpërsëdrejti reagojnë duke u mbrojtur para se të fillojnë marrëdhëniet seksuale.